Modell: F 750 GS tiefergelegt

Preis/Tag ab: 119 €
Preis/km ab: 0,55 €

Preis/WE ab: 238 €
freie km: 300

35 KW / 48 PS

Wochenende - 3 Tage fahren - 2 Tage bezahlen
Anmietung Freitag ab 13.00 Uhr - Rückgabe Montag bis 10.00 Uhr
600 Frei-Kilometer
0,65 € Mehrkilometer

ANFRAGE