Modell: S 1000 RR

Preis/Tag ab: 229 €
Preis/km ab: 0,90 €

Preis/WE ab: 458 €
freie km: 300

152 KW / 207 PS

Wochenende - 3 Tage fahren - 2 Tage bezahlen
Anmietung Freitag ab 13.00 Uhr - Rückgabe Montag bis 10.00 Uhr
600 Frei-Kilometer
0,90 € Mehrkilometer

ANFRAGE