Modell: K 1600 GTL

Preis/Tag ab: 225 €
Preis/km ab: 0,90 €

Preis/WE ab: 450 €
freie km: 300

118 KW / 160 PS

Wochenende - 3 Tage fahren - 2 Tage bezahlen
Anmietung Freitag ab 13.00 Uhr - Rückgabe Montag bis 10.00 Uhr
600 Frei-Kilometer
0,90 € Mehrkilometer

ANFRAGE