Modell: R 1200 GS

Preis/Tag ab: 159 €
Preis/kam ab: 0,65 €

Preis/WE ab: 318 €
freie km: 300

92 KW / 125 PS

Wochenende - 3 Tage fahren - 2 Tage bezahlen
Anmietung Freitag ab 13.00 Uhr - Rückgabe Montag bis 10.00 Uhr
600 Frei-Kilometer
0,65 € Mehrkilometer

ANFRAGE